Cały proces logistyczny w jednym ręku

Moduł zarządzania dostawami

Aplikacja Operatus to wielopłaszczyznowa platforma logistycznej współpracy pomiędzy poszczególnymi uczestnikami obrotu towarowego, który ułatwia zarządzanie danymi wprowadzanymi przez poszczególnych użytkowników. OPERATUS to rozbudowany, wielomodułowy system. Niektóre z modułów przeznaczone są co do zasady dla wszystkich użytkowników (e.g. moduł komunikacyjny, szyna danych...), inne zaś są specyficzne dla poszczególnych typów użytkowników i ich ról pełnionych w systemie.

 

RTE (Real Time Enterprise) - podmiot używający systemu OPERATUS działa jako przedsiębiorstwo RTE (Real Time Enterprise), co oznacza, że każdy zalogowany użytkownik, może w czasie rzeczywistym (on-line), w zakresie mu przysługującym, obserwować działania pozostałych. Jeżeli np. dostawca, dostarczający do terminala towar, zaawizuje swoją dostawę / pojazd w systemie, to w tym samym czasie wszyscy pozostali uczestnicy, którzy mają uprawnienia do tej konkretnej dostawy, np. odbiorca, magazyn, terminal, firma transportowa, spedytor....itd. zobaczą w systemie ten pojazd wraz z jego aktualnym statusem.

 

Szyna danych (ESB)

OPERATUS został stworzony jako system wspierający podmioty związane z obrotem towarowym, w tym także obrotem portowo-morskim. Niezależnie od oddzielnych modułów oferowanych poszczególnym uczestnikom obrotu, system oferuje tzw. szynę danych ESB (Enterprise Service Bus) będącą specjalistycznym oprogramowaniem służącym do komunikacji / współpracy / wymiany danych pomiędzy poszczególnymi systemami. Ambicją systemu OPERATUS jest zapewnienie takiej komunikacji pomiędzy wszystkimi rodzajami podmiotów – uczestników obrotu towarowego, która zapewni, że dane wprowadzane są do systemu tylko raz, u źródeł ich powstania i dalej dostępne są dla wszystkich użytkowników, mających odpowiednie uprawnienia. W ten sposób każda informacja / pakiet danych wprowadzone raz przez firmę jednego użytkownika dostępne są natychmiast (w czasie rzeczywistym) dla wszystkich pozostałych podmiotów / użytkowników, z możliwością dalszego jej przetwarzania w obrębie własnych systemów.

Moduł komunikacyjny

OPERATUS przewiduje możliwość automatycznych powiadomień (poprzez e-mail lub sms) poszczególnych użytkowników o zmianach zachodzących w systemie, dotyczących obiektów, do których mają dostęp. W strukturze systemu OPERATUS dla większości obiektów typu 'zdarzenie' (np. dostawa, kontrakt...) przewidziano możliwość nadawania statusów. Użytkownicy mogą otrzymywać wybrane typy powiadomień o wskazanych przez nich statusach obiektów słownikowych, do których mają prawa dostępu.

Moduł zarządzania dostawami

umożliwia stałą obserwację (w czasie rzeczywistym) poszczególnych środków transportu oraz ich statusów tj. etapów ich transportu i/lub obsługi w miejscu za/wyładunku. O poszczególnych statusach (etapach) system może wysyłać odpowiednie powiadomienia do zainteresowanych uczestników obrotu. Powiązane są następujące słowniki:

 • Kontrakty
 • Pule kontaktowe
 • Umowy przewozu
 • Zlecenia transportu
 • Dostawy
 • Statusy dostaw
 • Okna czasowe

Moduł gospodarki magazynowej

umożliwia użytkownikom systemu, w zakresie ich uprawnień, transparentny dostęp do magazynów i ich pod-obszarów oraz składowanych w nich partii towaru, z podziałem na przestrzenie magazynowe, właścicieli, partie, towary itd. System rejestruje operacje wyjścia, wejścia, przesunięcia i przeksięgowania (oraz wszelkie inne zaplanowane przez użytkownika) i na bieżąco bilansuje poszczególne partie towaru w nim składowane, pod względem ilości a także (jeżeli wprowadzane są odpowiednie dane) jakości. Dla poszczególnych jednostek składu (terminal, magazyn, partia, przestrzeń...) prezentowany jest aktualny bilans, uwzględniający także partie towaru będące w trakcie procesu dostawy (zaawizowane, oczekujące na rozładunek...).

System OPERATUS zarządza składowanymi towarami przy pomocy następujących słowników:

 • Operacje magazynowe
 • Terminale
 • Magazyny
 • Komory składowe
 • Umowy przeładunku i składu
 • Przestrzenie magazynowe
 • Partie towaru
 • Towary

Moduł rzeczoznawczo-kontrolny

Wyniki kontroli jakościowej i ilościowej są niezbędne pozostałym uczestnikom obrotu towarowego do podejmowania prawidłowych decyzji dot. poszczególnych partii towaru. Moduł rzeczoznawczo-kontrolny umożliwia jednostkom inspekcyjnym i laboratoriom wprowadzenie wyników przeprowadzonych przez nich kontroli i analiz, które w czasie rzeczywistym dostępne są dla ich klientów oraz innych kontrahentów posiadających odpowiedni poziom dostępu. Moduł rzeczoznawczo-kontrolny posiada szereg funkcjonalności ułatwiających pracę kontrolera czy laboratorium.